Web Content Display Web Content Display

Mała Retencja Górska lata 2014-2020

ADAPTACJA LASÓW DO ZMIAN KLIMATU W GÓRACH

Nazwa projektu: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich.


Planowany okres realizacji: 2016-2022 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Celem projektu jest wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu w górskich ekosystemach leśnych. Podjęte działania będą ukierunkowane na zapobieganie powstawaniu lub minimalizację negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak: niszczące działanie wód wezbraniowych, powodzie i podtopienia, susza i pożary.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację kompleksowych działań dotyczących zabezpieczenia lasów przed kluczowymi zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi. Obejmą one rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na terenach górskich.

Cele uzupełniające:

  • odbudowa cennych ekosystemów naturalnych, a tym samym pozytywny wpływ na ochronę różnorodności biologicznej;
  • ocena skutków przyrodniczych wykonywanych zadań realizowana poprzez prowadzenie monitoringu porealizacyjnego wybranych zadań adaptacyjnych. Monitoring będzie obejmował również kontynuację monitoringu wykonanego w ramach projektu małej retencji górskiej zrealizowanego w ramach POIiŚ 2007-2013, co pozwoli na uzyskanie cennych danych z wielolecia.

W projekcie uczestniczy min. 16 nadleśnictw z terenu Regionalnej Dyrekcji LP we Wrocławiu, które będą realizować inwestycje związane z:

  • budową, przebudową lub odbudową zbiorników małej retencji i zbiorników suchych;
  • budową, przebudową lub odbudową małych urządzeń piętrzących (zastawki, małe progi, przetamowania) na kanałach i rowach w celu spowolnienia odpływu wód powierzchniowych, przywracania funkcji obszarów mokradłowych i ich ochrony oraz odtwarzanie terenów zalewowych;
  • przebudową i rozbiórką obiektów hydrotechnicznych niedostosowanych do wód wezbraniowych (mostów, przepustów, brodów);
  • zabudową przeciwerozyjną dróg, szlaków zrywkowych oraz zabezpieczenie obiektów infrastruktury leśnej przed skutkami nadmiernej erozji wodnej związanej z gwałtownymi opadami i spływami wód (m.in. wodospusty, płotki drewniane, kaszyce, narzut kamienny).

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości małe obiekty/budowle o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszać naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

 

Wartość projektu w skali całego PGL LP

Planowany całkowity koszt realizacji projektu  wynosi 206 652 000,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 150 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 127 500 000,00 zł

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zretencjonowanie 400 tys. m³ wody.

Nadleśnictwo Wałbrzych   będzie realizować inwestycje związane z :

  • Działaniami  z zakresu przeciwdziałania nadmiernej erozji wodnej

      budową przeciwerozyjną dróg i szlaków zrywkowych na terenach górskich obejmująca prace na szlakach turystycznych masywu górskiego Wielkiej Sowy, Waligóry, Suchawy, Wołowca oraz Chełmca

  • Działaniami  z zakresu małej retencji

     budową lub modernizacja zbiorników w zakres prac wchodzą kompleksowe działania na wybranych ciekach wodnych potok Poleśnica, potoki w Masywie Trójgarbu, Masywu Borowej, Włodarza, Dzikowca oraz ternów położonych w okolicach Golińska.

Projekt wykorzystuje kompleksowe zabiegi łączące przyjazne środowisku metody przyrodnicze i techniczne. Planowane są w większości prace dostosowujące istniejące  zbiorniki na potrzeby retencjonowania wody oraz pełnienia szeroko rozumianych funkcji przyrodniczych, budowy małych zbiorników wody celem polepszenia sytuacji hydrologicznych terenów przyległych, przebudowy przepustów, mostów oraz innych obiektów inżynieryjnych o prostej konstrukcji. Wybierane technologie mają nie pogarszają  naturalnego środowiska przyrodniczego, preferuje się materiały naturalne.

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu w skali Nadleśnictwa Wałbrzych  wynosi 8 064 800,00 zł. 

 

Szczegółowe informacje na temat tego projektu znajdują się na stronie:

http://www.ckps.lasy.gov.pl/mala-retencja-gorska.


 

Web Content Display Web Content Display