Asset Publisher Asset Publisher

Ogłoszenie o zamiarze zamiany gruntów

Stosownie do zapisów Ramowych wytycznych w sprawie zamian lasów, gruntów i innych nieruchomości znajdujących się w zarządzie Lasów Państwowych, stanowiących załącznik do Zarządzenia nr 89 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie dokonywania zamian nieruchomości na podstawie art. 38e ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst ujednolicony: Dz.U.2017.788), Nadleśnictwo Wałbrzych informuje o zamiarze przeprowadzenia transakcji zamiany nieruchomości z Gminą Wałbrzych. Na dokonanie zamiany gruntów nadleśnictwo uzyskało zgodę dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu (znak: DZ.2261.15.2017 z dnia 30.11.2017 r.). Wykaz gruntów w załączniku do pobrania.

Resources to get