Lista aktualności Lista aktualności

Informacja o stanie lasów Powiatu Wałbrzyskiego i Miasta Wałbrzych

            Nadleśnictwo Wałbrzych informuje, że na podstawie stałego monitoringu powierzchni leśnych oraz obserwacji w terenie, zauważono znaczne pogorszenie się stanu sanitarnego lasów oraz zadrzewień. Jest to skutkiem występującej w roku 2015  długotrwałej suszy atmosferycznej, w następstwie której pojawiła się na znacznym obszarze susza glebowa (znaczne obniżenie się poziomu wód gruntowych). Efektem tych zjawisk jest osłabienie kondycji zdrowotnej drzewostanów iglastych i zapoczątkowanie choroby łańcuchowej, która powoduje ich zamieranie.

            Skutki tych procesów można dostrzec gołym okiem, przebarwienie igieł, odpadanie kory, całkowity opad igliwia. Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem osłabienia drzewostanów przez suszę jest szybki rozwój szkodliwych owadów (korniki), które nie tylko zasiedlają drzewa osłabione i obumierające, ale również drzewa zdrowe. Gwałtowny wzrost liczebności owadów – szkodników wtórnych, określamy mianem gradacji.

             Pojawienie się gradacji w naszych lasach wymaga podjęcia skoordynowanych działań przez wszystkich właścicieli lasów oraz odpowiedniego nadzoru przez właściwe organy. Ważne jest, aby działania prowadzone były we wszystkich zagrożonych kompleksach leśnych.

             W związku z powyższym Nadleśnictwo Wałbrzych, na podstawie art. 9 i 13 Ustawy o Lasach zaleca wykonanie przez właścicieli lasów następujących czynności :

  • przeszkolenia odpowiednich służb organów samorządowych w metodach zwalczania szkodników wtórnych,
  • zinwentaryzowania powierzchni drzewostanów w których rozpoczął się proces zamierania lasu ( drzewa chore, z oznakami zamierania ),
  • wyłożenia pułapek feromonowych na kornika drukarza i rytownika pospolitego w kompleksach leśnych, w celu prowadzenia monitoringu,
  • wyznaczenie drzew zamierających i obumarłych,
  • oszacowanie ilości drewna zagrożonego, wymagającego usunięcia z lasu,
  • przystąpienie do niezbędnych prac   związanych z pozyskaniem drewna oraz utylizacji pozostałości pozrębowych, przez zrębkowanie lub palenie.