Lista aktualności Lista aktualności

Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

          W dniu 15 marca 2016 r. Nadleśnictwo Wałbrzych  zawarło umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na dofinansowanie zadania „Ścieżka przyrodniczo – historyczna "Kompleks Osówka", „Dolina Różaneczników" – etap II".

 

 

 

 

 

 

"Współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"

 

 

          Nadleśnictwo Wałbrzych podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu umowę o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu nr 017/D/EE/WB/2016 w formie dotacji.

Nazwa zadania: Ścieżka przyrodniczo – historyczna "Kompleks Osówka", „Dolina Różaneczników" – etap II

Wartość ogólna zadania (netto): 73 428,59 zł

Wysokość dofinansowania (netto): 15 100,00 zł w formie dotacji

        Zakres projektu pn.: „Ścieżka przyrodniczo-historyczna „Kompleks Osówka" oraz „Dolina Różaneczników – etap II" jest zgodny z Programem Edukacji Ekologicznej dla Dolnego Śląska, dla jednostek zarządzających obszarami chronionymi i leśnymi (cel III: Regionalne wykorzystanie i utrzymanie bazy służącej powszechnej edukacji ekologicznej, działanie 3: Utrzymanie i modernizacja infrastruktury informacyjno-edukacyjnej w tym oznakowanie tablic informacyjnych). Zadania te będą stanowiły element programu edukacji leśnej społeczeństwa, który jest realizowany przez Nadleśnictwo Wałbrzych. Projekt skierowany jest do dzieci przedszkolnych, uczniów szkół oraz dorosłych. Na obu ścieżkach edukacyjnych będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjów jak również ze szkół średnich.

          W ramach projektu wykonano osiem tablic informacyjnych (edukacyjnych), które umieszczono na powstałej „Ścieżce przyrodniczo-historycznej Kompleks Osówka", położonej na terenie Nadleśnictwa Wałbrzych w Leśnictwie Głuszyca, oznakowanej tabliczkami kierunkowymi.  Projekt uzupełniono wydrukowaniem folderów promocyjno-informacyjnych (łącznie 2000 szt.) o ścieżce w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. Opracowano propozycję scenariusza poprowadzenia zajęć tematycznie związanych ze ścieżką dydaktyczną i opartego na jej kolejnych przystankach. W ramach zadania pn.: „Dolina Różaneczników" – etap II odbudowano punkt edukacyjny przystosowany do przeprowadzania zajęć z zakresu edukacji leśnej, składający się z: półotwartej wiaty, siedmiu ławostołów znajdujących się wewnątrz wiaty, pięciu tablic dydaktycznych oraz z paleniska przeznaczonego na ognisko. Wiata wykonana z konstrukcji drewnianej została wyposażona w pięć tablic edukacyjnych umożliwiających przeprowadzanie zajęć dydaktycznych, jest jednym z elementów rozbudowy w ramach II etapem projektu „Dolina Różaneczników" i stanowi uzupełnienie istniejącej infrastruktury na ścieżce edukacyjnej Dolina Różaneczników. Część rozbudowy ścieżki została zrealizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych (siedem ławostołów i trzy tablice edukacyjne).

          Stworzona baza edukacyjna jest ogólnodostępna i ma służyć całości społeczeństwa lokalnego oraz turystom, ze szczególnym uwzględnieniem grup dzieci i młodzieży.

 

Strona internetowa: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/